•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Tài liệu hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022 30/7/2022 Tài liệu hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  HD-Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Thanh tra PNV.I HD-Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Thanh tra PNV.I Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Khung thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. PNV.IV Khung thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. PNV.IV Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  31/-NQ/BCĐ ngày 15/02/2022 Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra năm 2022 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 Quyết định 02/QĐ-TTCP 2022 Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Một số nội dung cơ bản về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Một số nội dung cơ bản về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra giải quyết KNTC và PCTN Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Một số điểm mới về hoạt động thanh tra và Trình tự tiến hành một cuộc thanh tra Tải file