•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh
 • (Dịch vụ công mức độ 2)
 • STT SỐ HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ
  1 Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh
  8 Kế hoạch Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  9 Quyết định Về việc thành lập Tổ chỉ đạo chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh
  10 Kế hoạch chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh năm 2022
  2 Công khai khác
  4 Báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC quý I năm 2023
  7 Báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2022
  15 Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III-2022 năm 2022
  21 Kế hoạch tháng thanh niên năm 2022
  25 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
  3 Công khai tài chính ngân sách
  1 Quyết định Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2023
  2 Quyết định Về việc công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2023 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  3 Công khai Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  5 Quyết định Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra tỉnh Điện Biên - Copy
  6 Quyết định Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  12 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  16 công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  20 Công khai thực hiện dự toán Quý I - 2022
  22 Quyết định Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  33 Công khai tài chính quý II. 6 tháng năm 2021
  34 Công khai tài chính quý I năm 2021
  41 Công khai quyết toán ngân sách năm 2021
  43 Công khai quyết toán ngân sách năm 2020
  44 Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
  45 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020
  46 Quyết toán ngân sách 2018
  47 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  48 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019
  49 Quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  50 Công khai quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  51 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018
  52 Quyết toán ngân sách năm 2016
  4 Công khai kế hoạch báo cáo công tác CCHC
  11 Thông báo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh
  13 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022
  14 Báo cáo Về thực hiện công tác Cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính Quý III năm 2022
  17 Kế hoạch CCHC năm 2022
  18 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 của Thanh tra tỉnh
  23 Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Thanh tra tỉnh
  24 Báo cáo việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021
  29 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021
  30 Kế hoạch tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021
  31 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III/2021
  32 Báo cáo công tác tuyên truyền CCHC 6 tháng đầu năm 2021
  35 Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021
  36 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Thanh tra tỉnh
  37 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
  38 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2021
  39 Kế hoạch CCHC năm 2021
  5 Thủ tục hành chính
  19 QĐ 995/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 Quyết định công bố công khai TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư
  26 2.002156.000.00.00.H18 Thủ tục xét tuyển công chức
  27 1.005385.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
  28 1.005384.000.00.00.H18 Thủ tục thi tuyển công chức
  6 Đôn đốc, xử lý sau thanh tra
  7 Thanh tra, phòng chống tham nhũng
  53 2.002365.000.000.00.H18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
  60 2.002367.000.000.00.H18 Thủ tục thực hiện việc giải trình
  61 2.002366.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
  62 2.002364.000.000.00.H18 Thủ tục kê khai tài sản thu nhập
  8 Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  54 2.001801.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn thư cấp xã
  55 2.001879.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện
  56 2.001899.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
  57 2.001909.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
  58 2.002174.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
  59 1.010943.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
  63 1.005460.000.00.00.H18 Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  64 1.005459.000.00.00.H18 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
  65 2.002186.000.00.00.H18 Giải quyết tố cáo cấp huyện
  66 2.002411.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
  67 2.002412.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  68 2.002409.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  69 2.002407.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp tỉnh
  70 2.002408.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện