•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
 • Thời gian đăng: 2/10/2023 9:01:02 AM
 • Căn cứ Kế hoạch số 4127/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Trên cơ sở Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 05/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và toàn thể công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC Nhà nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh và Thanh tra tỉnh nói riêng; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm trong phục vụ người dân; không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của toàn thể công chức cơ quan.

  2. Yêu cầu

  - Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới, sáng tạo và đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tuyên truyền, gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh và của Thanh tra tỉnh.

  - Nội dung tuyên truyền phải bám sát các nội dung cải cách hành chính cụ thể tại Kế hoạch số 4127/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh năm 2023.

  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

  1. Nội dung

  - Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

  - Phản ánh về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

  - Tập trung triển khai tuyên truyền các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, trọng tâm là Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 104/KH-TTr ngày 21/02/2022 về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

  - Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch 4127/KH-UBND tỉnh ngày 29/12/2022 về CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuyên truyền, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

  - Thường xuyên phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân, tổ chức; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của công chức gắn việc triển khai thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

  2. Hình thức tuyên truyền

  - Thông qua các buổi họp sơ kết, tổng kết, các cuộc giao ban thường kỳ, đột xuất, lồng ghép trong các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan.

  - Thực hiện việc đăng tải các tin, bài, các văn bản về CCHC; cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan… phù hợp với tình hình thực tế.

  - Niêm yết công khai các kênh, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

  - Tuyên truyền về công tác CCHC gắn với việc thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  - Tuyên truyền thông qua việc tổ chức buổi toạ đàm về công tác cải cách hành chính và thông qua Ngày pháp luật. 

  3. Thời gian tuyên truyền

  Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. Đối với việc tổ chức buổi toạ đàm về công tác CCHC triển khai thực hiện trong tháng 9/2023.

  4. Kinh phí thực hiện

  Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền CCHC được trích từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao cho đơn vị năm 2023.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Lãnh đạo cơ quan: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

  2. Văn phòng: Làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền CCHC tại cơ quan. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC và các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức và người lao động. Tham mưu Lãnh đạo cơ quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền CCHC theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

  3. Các phòng nghiệp vụ: Phối hợp với Văn phòng trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

  4. Công chức, người lao động cơ quan: Thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

  Tải kế hoạch tại đây KH tuyên truyền CCHC năm 2023.pdf

 • Tác giả: Văn phòng
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh