•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 2/10/2023 8:31:33 AM
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan, đơn vị.
 • Ngày 13/01/2022, Chánh thanh tra đã ký ban hành Kế hoạch số 42/KH-TTr về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Với 07 nội dung của kế hoạch cải cách hành chính, được cụ thể hóa bằng 28 nhiệm vụ (18 nhiệm vụ cụ thể; 10 nhiệm vụ thường xuyên). Gắn theo đó là các chỉ tiêu và giải pháp để nhằm hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch đã đặt ra, cụ thể:

  I. Chỉ tiêu cụ thể

  - Hoàn thành 100% các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh năm 2023.

  - Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 tiếp tục cải thiện hơn so với kết quả đánh giá năm 2022.
  -
  100% các văn bản QPPL được kiểm tra, tự kiểm tra theo thẩm quyền và có tính khả thi khi triển khai thực hiện.Tích cực tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

  - 100% TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời theo quy định; công khai tiến độ giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tối thiểu 60% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh tăng thêm 20% so với năm 2022 để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%; Trên 90% TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời; 60% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan Nhà nước kết nối, chia sẻ; Tối thiếu 90% TTHC có đủ điều kiện, phát sinh hồ sơ được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 85% TTHC được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 60%; Tối thiểu 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến; trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 25% trở lên nhằm đảm bảo thực hiện tiến độ của mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quỵết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

  - Về cải cách công vụ: Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên tối thiểu 36% có trình độ trên đại học; 100% được đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch.

  - Về xây dựng chính quyền điện tử: Triển khai hiệu quả các ứng dụng, dịch vụ, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 100% văn bản điện tử của cơ quan được trao đổi, liên thông trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 90% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên hệ thông phần mềm theo quy định.

  II Nhiệm vụ và giải pháp

  1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thay đổi quan điểm, cách thức làm việc của đội ngũ công chức theo tinh thần “lấy tổ chức, cá nhân làm đối tượng phục vụ”; đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, trong đó ưu tiên dành 60 - 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực, dành 30 - 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, đột phá nhằm mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  2. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, các vấn đề chưa hợp lý hoặc không còn phù hợp để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Trung ương và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản ban hành của đơn vị.
  3. Thực hiện rà soát, đánh giá bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, đơn giản hóa TTHC, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết, nâng tỷ lệ mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan; xây dựng quy trình TTHC nội bộ tại cơ quan; tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện giải quyết TTHC.

  4. Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng công chức, cần lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

  5. Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với chủ trương hiện đại hóa hành chính nhà nước.

  6. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, người lao động; kịp thời xử lý nghiêm những cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

  7. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế.

  8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, trong đó tập trung triển khai tổ chức phòng họp không giấy, phòng họp trực tuyến, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành

  9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh đối với công chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi của công chức, người lao động.

  Tải Kế hoạch tại đây KH CCHC năm 2023 của Thanh tra tỉnh

 • Tác giả: Văn phòng
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh