•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh
 • Thời gian đăng: 2/10/2023 8:48:34 AM
 • Thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 như sau:
 •  

  KẾ HOẠCH

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính

   và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh

   

  Thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

  - Thông qua kiểm tra CCHC, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác CCHC, đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình công chức chưa chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023.

  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của công chức và các phòng chức năng thuộc Thanh tra tỉnh; trên cơ sở đó, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, hạn chế, tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan.

  2. Yêu cầu

  - Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, phản ánh đúng thực tế khách quan về công tác CCHC và công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan.

  - Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và công tác quản lý sử dụng tài sản công trong thời gian tới; có những kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng CCHC của cơ quan.

  II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, THỜI GIAN KIỂM TRA

  1. Đối tượng kiểm tra

  Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tại 04 phòng, gồm: Phòng Nghiệp vụ IV, Phòng Nghiệp vụ II, Phòng Nghiệp vụ III, Văn phòng.

  2. Thời gian kiểm tra: Tháng 9/2023.

  III. NỘI DUNG KIỂM TRA

  1. Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

  a) Công tác chỉ đạo điều hành

  - Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

  - Kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch đề ra; kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền.

  - Việc thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo về CCHC.

  b) Cải cách thể chế

  - Công tác tham mưu, ban hành văn bản (việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế);

  - Việc tổ chức thực hiện các văn bản QPPL của cấp trên, các chương trình, kế hoạch của Thanh tra tỉnh.

  - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc.

  - Việc tổ chức thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật như:
  tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; định kỳ xây dựng báo cáo theo đúng quy định.

  c) Công tác cải cách thủ tục hành chính

  - Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2023.

  - Tham mưu rà soát đánh giá thủ tục hành chính

  - Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử và tại bộ phận một cửa của Thanh tra tỉnh.

  - Việc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

  - Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  d) Cải cách tổ chức bộ máy

  - Rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, xây dựng vị trí việc làm;
  phân công nhiệm vụ cho công chức

  - Việc sắp xếp bố trí đội ngũ công chức với vị trí việc làm và số lượng công chức theo biên chế được giao.

  đ) Cải cách chế độ công vụ

  - Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công
  chức.

  - Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định
  hiện hành.

  - Công tác triển khai xác định vị trí việc làm. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, về công tác quản lý thời gian làm việc của công chức, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

  - Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực
  hiện đề án Văn hóa công vụ.

  - Việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức cuối năm; công tác nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và quản lý lưu trữ hồ sơ công chức

  e) Cải cách tài chính công

  - Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản.

  - Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, vấn đề quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả kinh phí, tài sản được giao.

  g) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

  - Kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định pháp lý về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan.

  - Kiểm tra việc sử dụng hệ thống thông tin báo cáo, các ứng dụng công nghệ thông tin.

  - Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

  2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 

  - Công tác lập, quản lý hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kế toán.

  - Báo cáo và công khai tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

  - Công tác ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được giao.

  - Công tác quản lý việc sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; quản lý việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công. - Các nội dung khác có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch kiểm tra chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn kiểm tra.

  2. Văn phòng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh xây dựng lịch kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra theo thời gian của Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh và tham mưu ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

   Tải kế hoạch tại đây KH tự kiểm tra CCHC và quản lý tài sản công .pdf

   

 • Tác giả: Văn phòng
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh