•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Triển khai thực hiện kế hoạch số 3082/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1970/TTCP-KHTH 30/10/2019 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1992/TTCP-TCCB 05/11/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1870/TTCP-C.IV tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2019 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Xây dựng vị trí việc làm công chức ngành thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  769/CT-TTCP 17/5/2019 Chỉ thị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức viên chức ngành Thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  20/QĐ-TTr 4/8/2019 Quy chế hoạt động Thanh tra tỉnh Điện Biên Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Đề cương Báo cáo việc thực hiện kế hoạch của Thanh tra tỉnh về việc lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2019 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1835/TTCP-KHTH 24/10/2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 Tải file
  1-10 of 29<  1  2  3  >