•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  426/QĐ-TTCP 28/2/2017 Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra chính phủ năm 2016 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  01/2017/TT-TTCP 10/4/2017 Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 Quy định về trang phục đối với cán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  320/2016/TT-BTC 14/12/2016 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  327/2016/TT-BTC 26/12/2016 Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực thu nộp vào ngân sách nhà nước Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  320/2016/TT-BTC 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  05/2011/TT-TTCP 10/1/2011 Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  11/2011/TT-TTCP 9/11/2011 Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  02/2012/TT-TTCP 13/7/2012 Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản QPPL
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  05/2013/TT-TTCP 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo Tải file
  1-10 of 25<  1  2  3  >