•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh
 • (Dịch vụ công mức độ 2)
 • STT SỐ HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ
  1 Thủ tục hành chính
  2 Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
  2 Đôn đốc, xử lý sau thanh tra
  3 Thanh tra, phòng chống tham nhũng
  1 Công khai quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  3 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018
  4 Quyết toán ngân sách năm 2016
  8 Biểu mẫu kê khai xác minh tài sản thu nhập
  15 Xác minh tài sản, thu nhập
  16 Kê khai tài sản, thu nhập
  17 T-DBI-285161-TT Thực hiện việc giải trình
  18 T-DBI-285160-TT Tiếp nhận yêu cầu giải trình
  19 T-DBI-285158-TT Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
  4 Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  5 Biểu mẫu xử lý đơn thư
  6 Biểu mẫu tố cáo
  7 Biểu mẫu khiếu nại
  9 T-DBI-285156-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp xã
  10 T-DBI-285155-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp huyện
  11 T-DBI-285154-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp tỉnh
  12 T-DBI-285153-TT Thủ tục tiếp công dân cấp xã
  13 T-DBI-285152-TT Thủ tục tiếp công dân cấp huyện
  14 T-DBI-285151-TT Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh
  20 T-DBI-285150-TT Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  21 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
  22 Giải quyết tố cáp cấp huyện
  23 T-DBI-285146-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
  24 T-DBI-285147-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  25 T-DBI-285145-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  26 T-DBI-285143-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
  27 T-DBI-285144-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện