•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh
 • (Dịch vụ công mức độ 2)
 • STT SỐ HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ
  1 Thủ tục hành chính
  1 Công khai quyết toán ngân sách năm 2021
  2 Đôn đốc, xử lý sau thanh tra
  3 Thanh tra, phòng chống tham nhũng
  3 Công khai quyết toán ngân sách năm 2020
  4 Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
  5 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020
  6 Quyết toán ngân sách 2018
  7 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  8 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019
  9 Quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  10 Công khai quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  11 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018
  12 Quyết toán ngân sách năm 2016
  16 2.002365.000.000.00.H18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
  23 2.002367.000.000.00.H18 Thủ tục thực hiện việc giải trình
  24 2.002366.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
  25 2.002364.000.000.00.H18 Thủ tục kê khai tài sản thu nhập
  4 Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  13 Biểu mẫu xử lý đơn thư
  14 Biểu mẫu tố cáo
  15 Biểu mẫu khiếu nại
  17 T-DBI-285156-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp xã
  18 T-DBI-285155-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp huyện
  19 T-DBI-285154-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp tỉnh
  20 T-DBI-285153-TT Thủ tục tiếp công dân cấp xã
  21 T-DBI-285152-TT Thủ tục tiếp công dân cấp huyện
  22 T-DBI-285151-TT Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh
  26 T-DBI-285150-TT Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  27 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
  28 Giải quyết tố cáp cấp huyện
  29 T-DBI-285146-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
  30 T-DBI-285147-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  31 T-DBI-285145-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  32 T-DBI-285143-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
  33 T-DBI-285144-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện