•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh
 • (Dịch vụ công mức độ 2)
 • STT SỐ HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ
  1 Thủ tục hành chính
  7 Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
  2 Đôn đốc, xử lý sau thanh tra
  3 Thanh tra, phòng chống tham nhũng
  1 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020
  2 Quyết toán ngân sách 2018
  3 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  4 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019
  5 Quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  6 Công khai quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  8 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018
  9 Quyết toán ngân sách năm 2016
  13 Biểu mẫu kê khai xác minh tài sản thu nhập
  20 Xác minh tài sản, thu nhập
  21 Kê khai tài sản, thu nhập
  22 T-DBI-285161-TT Thực hiện việc giải trình
  23 T-DBI-285160-TT Tiếp nhận yêu cầu giải trình
  24 T-DBI-285158-TT Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
  4 Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  10 Biểu mẫu xử lý đơn thư
  11 Biểu mẫu tố cáo
  12 Biểu mẫu khiếu nại
  14 T-DBI-285156-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp xã
  15 T-DBI-285155-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp huyện
  16 T-DBI-285154-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp tỉnh
  17 T-DBI-285153-TT Thủ tục tiếp công dân cấp xã
  18 T-DBI-285152-TT Thủ tục tiếp công dân cấp huyện
  19 T-DBI-285151-TT Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh
  25 T-DBI-285150-TT Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  26 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
  27 Giải quyết tố cáp cấp huyện
  28 T-DBI-285146-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
  29 T-DBI-285147-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  30 T-DBI-285145-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  31 T-DBI-285143-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
  32 T-DBI-285144-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện