•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh
 • (Dịch vụ công mức độ 2)
 • STT SỐ HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ
  1 Thủ tục hành chính
  4 Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
  2 Đôn đốc, xử lý sau thanh tra
  3 Thanh tra, phòng chống tham nhũng
  1 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019
  2 Quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  3 Công khai quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  5 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018
  6 Quyết toán ngân sách năm 2016
  10 Biểu mẫu kê khai xác minh tài sản thu nhập
  17 Xác minh tài sản, thu nhập
  18 Kê khai tài sản, thu nhập
  19 T-DBI-285161-TT Thực hiện việc giải trình
  20 T-DBI-285160-TT Tiếp nhận yêu cầu giải trình
  21 T-DBI-285158-TT Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
  4 Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  7 Biểu mẫu xử lý đơn thư
  8 Biểu mẫu tố cáo
  9 Biểu mẫu khiếu nại
  11 T-DBI-285156-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp xã
  12 T-DBI-285155-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp huyện
  13 T-DBI-285154-TT Thủ tục xử lý đơn thư cấp tỉnh
  14 T-DBI-285153-TT Thủ tục tiếp công dân cấp xã
  15 T-DBI-285152-TT Thủ tục tiếp công dân cấp huyện
  16 T-DBI-285151-TT Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh
  22 T-DBI-285150-TT Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  23 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
  24 Giải quyết tố cáp cấp huyện
  25 T-DBI-285146-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
  26 T-DBI-285147-TT Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  27 T-DBI-285145-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  28 T-DBI-285143-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
  29 T-DBI-285144-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện